•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 21.09.2018

Starosta obce   Štós    Anton   I M L I N G

                                                                                    Štós, dňa  21. Septembra 2018

Vec:

P o z v á n k a

       

             V súlade s § 12  ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a § 4 rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Štóse

z  v o l á v a m

mimoriadne  zasadnutie Obecného zastupiteľstva

obce   Š t ó s  ,

ktoré sa uskutoční

25. septembra  2018  (utorok)     o  13:00   hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

s nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia
    1. voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
    2. kontrola plnenia uznesenia
  2. Úprava rozpočtu na rok 2018 k 25.09.2018

     3.  Rôzne

     4.  Diskusia

     5.   Schválenie uznesenia

    6.  Záver

                                                                                                          Anton    I M L I N G

                                                                                  starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár