•  
  •  
  •  

Kalendár zvozu odpadu

Úradná tabuľa

Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie OZ Obce Štós

 20.11.2018

P O Z V Á N K A

       

             Podľa s § 12  ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

z  v o l á v a m

1. ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štós

vo funkčnom období 2018 – 2022, ktoré sa bude konať

dňa 26. novembra (pondelok) o 13:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia

 2. Určenie zapisovateľa  a  overovateľov zápisnice

 3. Oznámenie  výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

     a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom

     novozvoleného obecného zastupiteľstva

 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

 5. Zloženie  sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

 6. Príhovor starostu obce

 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia

 8. Poverenie poslanca  obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať

    a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva

 9. Menovanie zástupcu starostu obce

10.Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov

11.Určenie platu starostu obce

12.Diskusia

13. Záver

                                                                                                          Anton    I M L I N G

                                                                                  starosta obce

1 2 3

Úradné hodiny

Pondelok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Streda: 07:00 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: 07:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Piatok: 07:00 - 12:00 12:30 - 13:30

Fotogaléria

Kalendár