Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka

 19.10.2020

Starosta Obce Štós

Anton Imling


POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení v znení následných

zmien a predpisov

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štós,

ktoré sa uskutoční

dňa 23. októbra 2020 (piatok) o 10:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  1. voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. kontrola plnenia uznesenia
  1. Úprava rozpočtu na rok 2020
  2. Čerpanie rezervného fondu
  3. Schválenie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR
  4. Odsúhlasenie darovacej zmluvy na Hasičské vozidlo AVIA 30 pre obec Vyšný Medzev

       6. Zmluva o výpožičke s Ministerstvom vnútra SR

  1. Správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za 1. polrok 2020
  2. Schválenie uznesenia
  3. Záver

Anton Imling, starosta obce ŠtósZoznam článkov:

1