Trvalý, prechodný pobyt

Prihlásenie k trvalému pobytu

Doklady a údaje potrebné k hláseniu trvalého pobytu

  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz, potvrdenie o občianskom preukaze alebo cestovný doklad SR, prípadne osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako 6 mesiacov (ak nemá občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ani cestovný doklad SR)
  • rodný list dieťaťa – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list dieťaťa vydaný orgánmi SR (Osobitná matrika MV SR)
  • potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov (v prípade, že sa nejedná o vlastníka budovy)

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti

  • občan poskytne nasledovné údaje – identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo LV

Prihlásenie občana na trvalý pobyt po návrate zo zahraničia

Občan je povinný predložiť ohlasovni: doklad totožnosti - platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti a písomné Potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.

Odsťahovanie do zahraničia

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň aj dňom skončenia pobytu. Občan podpíše odhlasovací lístok z trvalého pobytu a odovzdá občiansky preukaz ohlasovni, ktorá zabezpečí jeho bezodkladné odovzdanie Policajnému zboru.

Prihlásenie k prechodnému pobytu

Doklady a údaje potrebné k hláseniu prechodného pobytu

  • platný doklad totožnosti (občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak nemá občiansky preukaz)
  • ak hlási prechodný pobyt občan trvalo žijúci v zahraničí, predkladá cestovný pas SR
  • rodný list dieťaťa – ak sa jedná o prihlásenie dieťaťa do 18 rokov, je zákonný zástupca dieťaťa povinný predložiť okrem svojho dokladu totožnosti aj rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR (Osobitná matrika SR)

Údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti

  • občan poskytne nasledovné údaje – identifikácia vlastníka alebo inej oprávnenej osoby, alebo parcelné číslo, alebo súpisné číslo stavby, prípadne číslo bytu a číslo LV

    Občan predloží potvrdenie o súhlase s prihlásením na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov.