SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Naturpack

Kontakty

Adresa:
Obec Štós
Štós 143
044 26 Štós

IČO: 00324795

Všeobecné informácie: obecstos@gmail.com
Podateľňa: obecstos@gmail.com
Informácie o napĺňaní webového sídla: obecstos@gmail.com

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 55 4667119

E-mail: obecstos@gmail.comMiestne občianske a preventívne služby - MOaPS:

Tel.č. MOaPS 1: +421 911 134 995

Tel.č. MOaPS 2: +421 911 136 931

 

Prednostka obecného úradu

Ing. Jana Slavkovská

Tel. č.:  +421 55 4667119

Mobil:  +421 911 292 191

E-mail:  prednosta.stos@centrum.sk

 • vedie a organizuje prácu obecného úradu
 • zabezpečuje činnosti podateľne a správy registratúrneho strediska zamestnávateľa
 • vykonáva činnosti súvisiace s prípravou volieb na rôznych úrovniach
 • účtovné vedenie hnuteľného a nehnuteľného majetku obce vrátane odpisov
 • vedenie evidencie zmlúv uzatvorených obcou
 • poskytuje služby v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám


Referát vnútornej správy, miestnych daní a poplatkov a evidencie obyvateľstva

Bc. Lucia Schürgerová

Tel. č.:  +421 55 4667119

E-mail:  obecstos@gmail.com

 • zabezpečovanie činnosti podateľne 
 • vykonáva overovanie podpisov a osvedčovanie listín
 • plní všetky úlohy súvisiace s výkonom kompetencií obce na úseku poskytovania sociálnych služieb, a to v súlade so zákonom NR SR č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
 • vykonáva všetky činnosti súvisiace s vedením evidencie obyvateľstva 
 • vykonáva všetky činnosti súvisiace so správou daní a poplatkov vrátane vymáhania nedoplatkov
 • vypracovávanie charakteristík na požiadanie rôznych orgánov a organizácií
 • evidencia hrobových miest a vypracovanie zmluvy o prenájme hrobového miesta
 • zabezpečuje hlásenie oznamov v obecnom rozhlase
 • stravovanie detí ZŠ a MŠ: zásoba a evidencia skladov potravín, normovanie stravy, výkazy stravníkov


Referát sociálnych vecí

Diana Toporčáková

Tel. č.: +421 55 4667119

 E-mail:  obecstos@centrum.sk

 • vykonáva služby hlavnej pokladne obce
 • vypracovanie záverečného účtu obce a výročnej správy obce
 • inventúra dokladov
 • príprava podkladov a zostavovanie návrhov rozpočtu obce a jeho zmien
 • plní všetky úlohy súvisiace s dotáciou na podporu výchovy k stravovacím návykom a dotáciou na školské potreby detí ZŠ a MŠ, vykonávanie všetkých činností súvisiacich s podávaním žiadostí, zmien, vyúčtovaní
 • zabezpečuje sociálnu agendu – sociálny fond, stravné lístky, sociálne kupóny
 • príprava podkladov a zostavovanie výkazov za oblasť školstva
 • publikovanie na web stránke obce


Referát ekonomických činností

Silvia Hegedüšová

Tel. č.:  +421 55 4667119

E-mail:  obecnyuradstoshegedusova@centrum.sk  

 • komplexné zabezpečovanie účtovných agend
 • došlé faktúry, vyšlé faktúry a ich povinné zverejňovanie
 • vedenie skladovej agendy
 • peňažný styk s bankou
 • rozpočtovníctvo a financovanie
 • vyúčtovanie dotacií
 • štatistické a ekonomické výkazy
 • individuálna a konsolidovaná účtovná závierka
 • formulár vzájomných vzťahov
 • daňové priznanie PO 
 • samostatné spracúvanie mzdovej agendy
 • samostatné spracúvanie personálnej agendy


Obecný úrad

 • zabezpečovanie prípravy a tlače obecných novín
 • zabezpečovanie a realizovanie kultúrnych podujatí
 • kronika


Toto webové sídlo www.stos.sk spravuje Obec Štós je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obecný úrad Štós 

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  20. JÚN 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  20. JÚL 2024
  Sobota
 • Papier
  10. AUG 2024
  Sobota
 • Sklo
  24. AUG 2024
  Sobota