Overovanie listín

Osvedčovanie podpisov a listín

sa vykonáva  na Obecnom úrade v úradných hodinách.

Osvedčovanie listín. Listiny sa osvedčujú len v úradnej miestnosti. Obecný úrad potvrdzuje, že sa kópia listiny zhoduje s originálom. Preto je pri osvedčovaní vždy potrebné predložiť aj originál listiny a preukaz totožnosti osoby (občiansky preukaz alebo pas). Za originál listiny sa považuje aj už osvedčená kópia. Pri osvedčovaní listín sa osvedčuje obsah. Správnosť ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine sa neosvedčuje.

Osvedčovanie podpisu. Osoba, ktorej podpis sa osvedčuje musí byť vždy prítomná, nesmie ju podpísať iná osoba. Podpisuje sa pred pracovníkom, ktorý podpis osvedčuje. Svoju totožnosť pri osvedčovaní preukazuje občan občianskym preukazom, alebo pasom. Ak žiada o osvedčenie podpisu fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti obecného úradu, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste. V tomto prípade je potrebné osvedčenie podpisu dohodnúť osobne alebo telefonicky na t.č. +421 55 4667119

Poplatok sa platí v hotovosti.

Obec nevykonáva osvedčovanie:

  • ak ide o listiny, ktoré sa majú použiť v cudzine
  • odpisov alebo kópií občianskych preukazov, vojenských preukazov, služobných preukazov
  • ak ide o odpisy alebo výpisy zo súboru popisných informácií a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností
  • ak sa odpis listiny alebo jej kópia nezhoduje s predloženou listinou
  • ak nemožno porovnať odpis listiny alebo jej kópiu s predloženou listinou, pretože je potrebné odborné posúdenie (mapy, geometrické plány),
  • ak je listina napísaná v inom ako v štátnom jazyku, to sa nevzťahuje na listiny napísané v českom jazyku.