SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text
Naturpack

Zástupca starostu

Rastislav Balog


P O V E R E N I E

Starosta obce Štós Helmut Heinz

V súlade s § 13b zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  týmto

p o v e r u j e m

mojím zastupovaním v rozsahu tohto poverenia zástupcu starostu – Rastislav Balog 

                narodeného :  26. 12. 1974, trvale bytom: 044 26  Štós 190

Zástupcovi starostu určujem rozsah zastupovania starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce  nasledovne:


 • spolupodieľanie sa na tvorbe, kontrole a realizácii rozvojových programov obce
 • vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva počas neprítomnosti starostu
 • koordinovanie a technicko-organizačné zabezpečenie prípravy a zabezpečovania kultúrnych, športových a spoločenských akcií obce, reprezentácie obce na kultúrnych, športových a spoločenských podujatiach
 • plnenie úloh určených starostom obce na základe osobitného poverenia 
 • v súčinnosti so starostom obce organizovanie a riadenie základných prác v čase krízovej situácie na území obce – povodne, mimoriadna situácie, snehové kalamity a iné živelné pohromy a havárie

Počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti starostu obce na výkon funkcie rozhoduje zástupca starostu aj vo veciach, a to aj nad rámec činností uvedených ustanovení, pokiaľ to nie je  v rozpore s platnou právnou úpravou. Neprítomnosťou starostu obce sa rozumie neprítomnosť presahujúca viac ako 10 pracovných dní.

Poverenie nezahŕňa podpisovanie akýchkoľvek právnych úkonov, zmlúv alebo akýchkoľvek iných dokladov a dokumentov, z ktorých by obci Štós vznikali finančné záväzky. Poverenie zároveň nezahŕňa ani podpisovanie rozhodnutí obce Štós.

V Štóse dňa 08.06.2023

_____________________________

Helmut Heinz

starosta obce Štós

Poverenie v navrhovanom rozsahu prijímam:

V Štóse dňa 08.06.2023

__________________________________

Rastislav Balog

poverený zástupca

 

 


 

 

Sp. Zn.: St-118/2023-OcU                                                                           V Štóse dňa 08.06.2023

Do vlastných rúk zástupcu starostu Rastislav Balog

V súvislosti so zmenou zákona Slovenskej národnej rady č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vykonanej zákonom č. 5/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostu a podľa rozsahu úloh určených v písomnom poverení na výkon tejto funkcie Vám

Od 09.06.2023  určujem odmenu za výkon funkcie zástupcu starostu takto:

20,00 € mesačne

Mesačná odmena sa Vám bude vyplácať v termíne – posledný deň v mesiaci za predchádzajúci mesiac po odpočítaní zákonných zrážok, pokiaľ sa nezmenia podmienky, za ktorých bola priznaná.

_____________________________ 

Helmut Heinz

starosta obce Štós

Prevzal:  ___________________

Dňa: ______________________

ODVOZ ODPADU

 • Komunál
  25. APR 2024
  Štvrtok
 • Plasty
  20. APR 2024
  Sobota
 • Papier
  08. JÚN 2024
  Sobota
 • Sklo
  25. MÁJ 2024
  Sobota