Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti kontrolóra obce Štós na 2. polrok 2021

 09.06.2021

NÁVRH

PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI KONTROLÓRA OBCE ŠTÓS

na druhý polrok r. 2021

V zmysle § 18 f zákona 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok r. 2021 k prerokovaniu

obecnému zastupiteľstvu:

       - kontrola zverejňovania objednávok vystavených v r. 2020

- kontrola miezd vyplatených zamestnancom úradu a starostovi obce

  v druhom polroku 2020

       - kontrola plnenia uznesení OZ v r. 2020

- vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2022

  pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

  v zmysle § 18 f ods. 1, písm. c) zákona 369/1990 o obecnom zriadení

Štós, 2.6.2021

Ing. Juraj Mosej

kontrolór obce Štós

Schválené OZ dňa  ............  2021 pod č. uznesenia ............   

Zoznam článkov: