Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka

 09.06.2020

Starosta Obce Štós Anton I M L I N G

POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení

v znení následných zmien a predpisov

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štós,

ktoré sa uskutoční

dňa 12. júna 2020 (piatok) o 10:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

Program:

 1. Otvorenie zasadnutia
 1. voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 2. kontrola plnenia uznesenia
 1. Prejednanie Záverečného účtu obce Štós za rok 2019
 2. Úprava rozpočtu na rok 2020
 3. Schválenie čerpania Rezervného fondu
 4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 5. Stanovenie dátumu prechodu Vodného hospodárstva obce Štós pod Obecný podnik,lesov, služieb a remesiel s.r.o. Štós
 6. Stanovenie výšky nájmu pre Obecný podnik lesov, služieb a remesiel s.r.o. Štós za prenájom Obecných lesov od 01.08.2020
 7. Schválenie uznesenia
 8. Záver

Zoznam článkov:

1 2 3 >