Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka

 23.03.2021

POZVÁNKA

Podľa § 12 ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení

v znení následných zmien a predpisov

zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štós,

ktoré sa uskutoční

dňa 31. marca 2021 (streda) o 10:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  1. voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. kontrola plnenia uznesenia
  1. Prvá úprava rozpočtu obce Štós na rok 2021
  2. Správa kontrolóra obce Štós o vykonanej kontrolnej činnosti za rok 2020
  3. Úprava výšky nájomného za prenájom obecných lesov - OPLSaR s.r.o. Štós
  4. Rôzne

      6. Schválenie uznesenia

      7. Záver

Vážení občania,

v súlade s proti pandemickými opatreniami v súvislosti so šírením

nákazy COVlD 19, sa bude zasadnutie obecného zastupiteľstva konať s vylúčením verejnosti.

Ďakujem za pochopenie.


Zoznam článkov: