Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka

 07.12.2020

Starosta Obce Štós  Anton I M L I N G

POZVÁNKA

Podľa s§ 12 ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení v znení následných

zmien a predpisov

 zvolávam

verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štós,

ktoré sa uskutoční

dňa 14. decembra 2020 (pondelok) o 10:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  1. voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  2. kontrola plnenia uznesenia
  1. Úprava rozpočtu obce Štós na rok 2020
  2. A. Návrh rozpočtu obce Štós na rok 2021

3.B. Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na rok 2021

4. VZN č. 1/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

odpadmi na území obce Štós

5. VZN č. 2/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

odpady v obci Štós

6. VZN č. 3/2020 o miestnych daniach na území obce Štós

7. Prenájom nehnuteľného majetku obce Štós a to verejného vodovodu, verejnej

kanalizácie a ČOV, Obecnému podniku lesov, služieb a remesiel s.r.o. z dôvodu

hodného osobitného zreteľa

  1. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Štós na I. polrok 2021
  2. Rôzne

1O.Schválenie uznesenia

11.Záver

Vážení občania,

v súlade s protipandemickými opatreniami v súvislosti so šírením nákazy COVID 19,

sa bude zasadnutie obecného zastupiteľstva konať s vylúčením verejnosti.

Ďakujem za pochopenie.

Anton Imling, starosta obce

Zoznam aktualít: