Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Pozvánka na 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva

 28.10.2019

Starosta Obce    Štós      Anton   I M L I N G

P O Z V Á N K A

             Podľa s § 12  ods. 1 zák. SNR č.369/2002 Z.z. o obecnom zriadení v znení následných zmien a predpisov

z  v o l á v a m

2.zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Štós,

ktoré sa uskutoční  

dňa 13. decembra 2018  (štvrtok) o 14:00 hod.

v zasadačke Obecného úradu Štós

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia

       a) voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

       b) kontrola plnenia uznesenia

  2. Úprava rozpočtu Obce Štós na rok 2018

  3. Prerokovanie rozpočtu Obce Štós na rok 2019

  4. Všeobecne záväzné nariadenie o miestnom poplatku za komunálny odpad

      a drobný stavebný odpad v Obci Štós

  5. Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda v Obci Štós

  6. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Obce Štós

 7. Rôzne

 8. Diskusia

 9. Schválenie uznesenia

10. Záver

                                                                                                          Anton    I M L I N G

                                                                                  starosta obce v.r.


Zoznam článkov:

1 2 3 >