Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja na roky 2023-2027

 27.02.2023

Dotazníkový prieskum k PHRSR obce Štós na roky 2023 - 2027
Milí spoluobčania,

obec Štós  pripravuje na roky 2022-2026 nový strategický rozvojový dokument - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce (PHRSR). Dokument stanovuje víziu rozvoja obce a rozvojové aktivity, ktorých naplnením sa dosiahne splnenie strategickej vízie. PHRSR je dôležitým a nevyhnutným podkladom pre získavanie rôznych dotácií z EÚ.
Tento dotazníkový prieskum slúži na to, aby sumarizoval Vaše požiadavky pri ďalšom rozvoji obce Štós. Je pre nás nesmierne dôležité zistiť Vaše názory na súčasnú situáciu vo Vašej obci a jej budúce smerovanie. Výsledky tohto prieskumu budú slúžiť výhradne na spracovanie programového dokumentu PHRSR a Vaše odpovede budú vyhodnotené.
Dotazník je anonymný.
Ďakujeme Vám za Váš čas a spoluprácu.


    Zoznam aktualít:

    1 2 >