Výzva na predloženie cenovej ponuky - rekonštrukcia zasadačky Obecného úradu v Štóse

 27.07.2022

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru, služby, stavebnej práce s názvom:

"Rekonštrukcia zasadačky Obecného úradu v Štóse"

Cenovú ponuku žiadame zaslať v listinnej podobe poštou alebo osobne v obálke s označením "NEOTVÁRAŤ" v lehote do 11.08.2022 do 12:00 hod. na uvedenú adresu:

Obec Štós, 044 26 Štós 143

Príloha

Výkaz výmer


Zoznam článkov: