Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zámer o prenájme nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 18.11.2020

OBEC ŠTÓS, Štós 143, 04426 Štós IČO: 00324795

zastúpená Antonom Imlingom, starostom obce

týmto v zmysle § 9a), ods. 9, pís. c) zákona 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom

znení, a v súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce Štós, článok 5,

zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

1/ Predmet prenájmu:

Verejná kanalizácia, čistiareň odpadových vôd a verejný vodovod pozostávajúce

z nasledovných stavieb :

čistička odpadových vôd - admin. budova

zapísaná na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba

s prideleným súp. číslom 285, na pozemku registra C KN č. 980/19, druh stavby - čist. odp. vôd.

-admin. budova, právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba 285 nie je evidovaný na L V

sklad

zapísaný na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp. čísla,

na pozemku registra C KN č. 980/11, druh stavby - iná budova, právny vzťah

k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na LV

studňa

zapísaná na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp. čísla,

na pozemku registra C KN č. 980/12, druh stavby - iná budova, právny vzťah

k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na L V

dosadzovacia nádrž

zapísaná na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp. čísla,

na pozemku registra C KN č. 980/14, druh stavby - iná budova, právny vzťah

k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na L V

biologická nádrž

zapísaná na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp. čísla,

na pozemku registra C KN č. 980/15, druh stavby - iná budova, právny vzťah

k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na L V

uskladňovacia nádrž

zapísaná na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp. čísla,

na pozemku registra C KN č. 980/16, druh stavby - iná budova, právny vzťah

k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na LV

prítoková nádrž

zapísaná na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp. čísla,

na pozemku registra C KN č. 980/17, druh stavby- iná budova, právny vzťah

k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na LV

pieskovisko

zapísaná na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp. čísla,

na pozemku registra C KN č. 980/18, druh stavby - iná budova, právny vzťah

k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na L V


kalové polia

zapísaná na L V č. 400, kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp.

čísla, na pozemku registra C KN č. 980/20, druh stavby - iná budova, právny vzťah

k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný na L V

verejná kanalizácia

kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie verejný vodovod

kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie

vodojem

kat. úz. Štós, obec Štós, okres Košice - okolie, ako stavba bez súp. čísla, na pozemku

registra E KN pare. č. 631, právny vzťah k parcele, na ktorej leží stavba nie je evidovaný

na LV

2/ Nájomca:

Obecný podnik lesov, služieb a remesiel, s.r.o., so sídlom 044 26 Štós 143,

IČO 46 499 091, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro,

vo vložke č. 29121/V.

3/ Cena a doba prenájmu:

Cena nájmu : 1,- EUR/rok

Doba nájmu: Nájom na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou lehotou.

4/ Zdôvodnenie osobitného zreteľa:

Obecný podnik lesov, služieb a remesiel, s.r.o., so sídlom 044 26 Štós 143 je obchodnou spoločnosťou obce Štós so 100% obchodným podielom. Pri prenájme verejnej kanalizácie

a čistiarni odpadových vôd tejto spoločnosti, bude pre obec a obecné zastupiteľstvo aj počas doby prenájmu zachovaná neustála kontrola nad majetkom obce.

Dátum a spôsob zverejnenia zámeru: 18.11.2020 na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce Štós www.stos.sk

V Štóse dňa 18.11.2020


Zoznam článkov: